Onze juridische kennisgeving maakt deel uit van de wederzijdse verbintenis voor het juiste gebruik van inhoud en diensten, evenals het industriële en intellectuele eigendom va NOORD ZEE MEGA MARKT

Identificatiegegevens

In overeenstemming met de informatieplicht vervat in artikel 10 van Wet 34/2002 van 11 juli over diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel, informeren wij u:

 • Noordzeemegamarkt is een bedrijf dat zich toelegt op online verkoop.
 • Noordzeemegamarkt het is geregistreerd in het handelsregister van Ostende . Deel nr.123 Boek nr.123 opschrift nr.123.
 • Noordzeemegamarkt met nr.123 is een bedrijf dat voor de doeleinden van deze informatie is gevestigd in de Ostende en is momenteel verantwoordelijk voor de werking, het beheer en de werking van de website www.noordzeemegamarkt.eu . Andere contagegevens die wij tot uw beschikking stellen Link Pagina Contact
 • Email de Contact : info@noordzeemegamarkt.eu
 • Noordzeemegamarkt het is geregistreerd in het register van de REGISTRATIESECTOR van het Ministerie van Industrie, Toerisme en Handel (RII-AEE) onder nummer 4992.

Gebruikers

 Toegang tot en / of gebruik van dit portaal schrijft de voorwaarde toe van GEBRUIKER, die, van genoemde toegang en / of gebruik, de hier vermelde Algemene Gebruiksvoorwaarden aanvaardt. De bovengenoemde voorwaarden zijn van toepassing ongeacht de algemene contractvoorwaarden die in hun geval dwingend zijn.

Noordzeemegamarkt geeft toegang tot een veelvoud aan producten, informatie, diensten, programma’s of gegevens (hierna “de inhoud”) op internet die toebehoren aan BEDRIJFSNAAM / BIJZONDERE NAAM, of aan derden waartoe de GEBRUIKER mogelijk toegang heeft. De GEBRUIKER neemt de verantwoordelijkheid voor het gebruik van de portal. Deze verantwoordelijkheid strekt zich uit tot de registratie die nodig is om toegang te krijgen tot bepaalde diensten of inhoud. In genoemd register is de GEBRUIKER verantwoordelijk voor het verstrekken van ware en wettige informatie. Als gevolg van deze registratie kan de GEBRUIKER worden voorzien van een wachtwoord waarvoor hij verantwoordelijk is en zich ertoe verbinden er zorgvuldig en vertrouwelijk gebruik van te maken. De GEBRUIKER stemt ermee in om passend gebruik te maken van de inhoud en diensten die Noordzeemegamarkt aanbiedingen via zijn portaal en met een verkondigend maar niet beperkend karakter, niet om ze te gebruiken voor:

 • Zich bezighouden met illegale, illegale of in strijd met de goede trouw en openbare orde activiteiten.
 • Inhoud of propaganda verspreiden van racistische, xenofobe, illegale pornografische aard, excuses voor terrorisme of een aanval op de mensenrechten.
 • Veroorzaak schade aan de fysieke en logische systemen van Noordzeemegamarkt van haar leveranciers of derden, computervirussen of andere fysieke of logische systemen introduceren of verspreiden die de bovengenoemde schade kunnen veroorzaken;
 • Probeer de e-mailaccounts van andere gebruikers te openen en eventueel te gebruiken en hun berichten te wijzigen of te manipuleren.

Intellectuele en industriële eigendom

 1. Alle onderscheidende tekens, merken, handelsnamen, inhoud, structuur, ontwerp en presentatie van de elementen en alle andere informatie die op deze website verschijnt, zijn eigendom van Noordzeemegamarkt op zichzelf of als rechtverkrijgende en worden beschermd door industriële en intellectuele eigendomsrechten.
 2. Het is de gebruiker verboden de elementen waarnaar in de vorige sectie wordt verwezen te reproduceren, transformeren, verspreiden, publiekelijk te communiceren en, in het algemeen, elke andere vorm van exploitatie van de elementen waarnaar wordt verwezen in de vorige sectie zonder de uitdrukkelijke toestemming van Noordzeemegamarkt
 3. De gebruiker onthoudt zich van het gebruik van middelen die de eventueel geïnstalleerde beveiligingsapparatuur of beveiligingssystemen die een risico met zich meebrengen of de website en / of de inhoud ervan beschadigen, kunnen onderdrukken, wijzigen, ontwijken of manipuleren.
 4. Noordzeemegamarkt het is niet verantwoordelijk voor het mogelijk oneigenlijk gebruik dat derden van deze website maken, noch voor de informatie die zij via deze website aan derden verstrekken. Het gebruik van de inhoud die de gebruiker kan maken en de mogelijke gevolgen, schade of verliezen die kunnen optreden, zijn uitsluitend de verantwoordelijkheid van de gebruiker. Noordzeemegamarkt het is uitgesloten voor schade van welke aard dan ook die aan gebruikers wordt toegebracht door het gebruik van links, directories en zoekhulpmiddelen, waarmee gebruikers toegang kunnen krijgen tot websites van en / of beheerd door derden, evenals de aanwezigheid van virussen of andere kwaadaardige codes in de inhoud die enige vorm van schade kunnen veroorzaken aan het computersysteem, elektronische documenten of gebruikersbestanden. Noordzeemegamarkt behoudt zich het recht voor om de gerechtelijke acties uit te voeren die het passend acht die voortvloeien uit enig ongeoorloofd gebruik door derden van de inhoud van zijn website.

Uitsluiting van garanties en aansprakelijkheid

Noordzeemegamarkt het is in geen geval verantwoordelijk voor schade van welke aard dan ook die bijvoorbeeld kan leiden tot: fouten of weglatingen in de inhoud, gebrek aan beschikbaarheid van het portaal of de overdracht van virussen of kwaadaardige of schadelijke programma’s in de inhoud ondanks alle noodzakelijke technologische maatregelen om dit te voorkomen.

Wijzigingen

Noordzeemegamarkt behoudt zich het recht voor om de wijzigingen aan te brengen die het passend acht in zijn portaal zonder voorafgaande kennisgeving, om zowel de inhoud en diensten die via het portaal worden geleverd als de manier waarop ze worden gepresenteerd of gelokaliseerd in het portaal te kunnen wijzigen, verwijderen of toevoegen. portaal.

Links

In het geval dat er links of hyperlinks zijn gemaakt naar andere internetsites namens het domein, Noordzeemegamarkt oefent geen enkele vorm van controle uit over genoemde sites en inhoud. In geen geval Noordzeemegamarkt neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van een link die toebehoort aan een website van een derde partij, noch garandeert het de technische beschikbaarheid, kwaliteit, betrouwbaarheid, nauwkeurigheid, breedte, waarachtigheid, geldigheid en grondwettigheid van enig materiaal of informatie in een van de genoemde hyperlinks of andere sites van Internet. Evenzo impliceert het opnemen van deze externe verbindingen geen enkele vorm van vereniging, fusie of deelname met de verbonden entiteiten.

Links

Noordzeemegamarkt behoudt zich het recht voor om op eigen verzoek of door een derde de toegang tot het portaal en / of de aangeboden diensten te weigeren of in te trekken zonder voorafgaande kennisgeving aan die gebruikers die de Algemene Gebruiksvoorwaarden niet naleven.

Recht op uitsluiting

Noordzeemegamarkt behoudt zich het recht voor om op eigen verzoek of door een derde de toegang tot het portaal en / of de aangeboden diensten te weigeren of in te trekken zonder voorafgaande kennisgeving aan die gebruikers die de Algemene Gebruiksvoorwaarden niet naleven.

Algemeenheden

 Noordzeemegamarkt zal de schending van de voorwaarden en elk oneigenlijk gebruik van zijn portaal vervolgen door alle civiele en strafrechtelijke acties uit te voeren die volgens de wet hiermee overeenkomen.

Wijziging van deze voorwaarden en duur

Noordzeemegamarkt U kunt de hier bepaalde voorwaarden op elk moment wijzigen, aangezien ze naar behoren worden gepubliceerd zoals ze hier worden weergegeven.

Toepasselijk recht en jurisdictie

De relatie tussen Noordzeemegamarkt en de GEBRUIKER zal worden beheerst door de huidige Spaanse regelgeving en elke controverse zal worden voorgelegd aan de Belgische hoven en rechtbanken

Oplossing van onlinegeschillen in consumentenzaken in overeenstemming met artikel 14.1 van Verordening (EU) 524/2013: De Europese Commissie biedt een onlineplatform voor geschillenbeslechting dat beschikbaar is via de volgende link : http://ec.europa.eu/consumers/odr/.